اطلاعات فنی ماژول

مشخصات دات پیچ 4 dot4ماژول پی 4 شرح فنی تلویزیون شهری پی 4 p4

دات پیچ 4

 

مشخصات دات پیچ 10 dot10ماژول پی 10 شرح فنی تلویزیون شهری پی 10   p10

دات پیچ 10

 

مشخصات دات پیچ 13 dot13ماژول پی 13 شرح فنی تلویزیون شهری پی  13   p13

دات پیچ 13

 

مشخصات دات پیچ 16 dot16ماژول پی 16 شرح فنی تلویزیون شهری پی16    p16

 

دات پیچ 16

تولید کننده انواع تلویزیون شهری