مشخصات فنی تلویزیون های بادی

مشخصات فنی تلویزیون های بادی

مشخصات فنی تلویزیون های بادی

شرکت تخصصی صفحه های نمایشگر
مشخصات فنی تلویزیونهای بادی ( Air Screen Product data sheet)
مشخصات فنی تلویزیون های بادی
30 24 24 20 16 12 10 8 طول صفحه نمایش( متر) 1
15 12 12 10 8 6 5 4 عرض صفحه نمایش( متر) 2
2.4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 ارتفاع حاشیه پائین صفحه نمایش( متر) 3
33.3 26.4 26.4 22.4 18 13.5 11.5 9.5 طول چهار چوب بادی( متر) 4
19.07 15.41 13.41 13.41 11.17 8.93 7.93 6.93 عرض چهار چوب بادی( متر) 5
1 2 1 1 1 1 0 0 تعداد ستونهای وسط چهار چوب بادی 6
1300 640 530 480 320 190 140 110 وزن چهار چوب بادی( کیلو گرم) 7
250 180 150 120 80 36 25 16 وزن پرده نمایش( کیلو گرم) 8
30 30 16 16 16 16 16 16 وزن پمپ باد( کیلو گرم) 9
140 140 100 70 50 20 10 10 وزن طنابهای نگاه دارنده 10
8×33 8×33 10×33 10×33 10×33 10×25 10×20 10×20m تعداد طنابهای نگاه دارنده 11
2.4×1.6×1.6 1.6×1.2×1.2 1.6×1.2×1.2 1.6×1.2×1.2 1.6×1.2×1.2 1.2×0.8×0.8 1.2×0.8×0.8 1.2×0.8×0.8 ابعاد بسته بندی شده چهار چوب بادی( متر) 12
Large Euro pallet 2Europallet 2Europallet 2Europallet 2Europallet Euro pallet Euro pallet Euro pallet شیوه بسته بندی 13
Continuous
Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous روش باد شدن 14
10 7 7 7 4 3 3 2 سینما پروژکتور مورد نیاز – 35mm- Kw Lamp 15
2×20000 20000 20000 20000 16000 10000 7500 5000 میزان درخشندگی ویدئو دیتا پروژکتور مورد نیاز ( ANSI Lumen) 16
No No No No To order To order Yes Yes قابلیت استفاده به روش تابش از پشت پرده 17
4×8000 4×5000 4×4000 4×3000 4×2000 4×1500 4×1000 4×600 وزنه های مهار کننده مورد نیاز( کیلو گرم) 18
20 20 20 20 20 20 20 20 حداکثر تحمل وزش با د(کیلو متر در ساعت) 19
8000 5000 5000 4000 2500 1500 800 500 تعداد تقریبی تماشاگران 20
6 6 6 6 4 4 4 4 تعداد افراد مورد نیاز برای نصب و راه اندازی 21
مشخصات فنی تلویزیون های بادی