نمایشگر LED تمام رنگی مدور

نمایشگر LED تمام رنگی مدور

 

ما قادر هستیم در صورت نیاز نمایشگر شما را به صورت محدب مقعر ویا دوار با هر درجه انحنا که مورد نظر شما باشد طراحی و اجرا نماییم. طراحی نمایشگر مدور با هر نوع دارت پیچ و بدون محدودیت جهت فضای بیرون یا درون امکان پذیر میباشد.