کانکتور برق تلویزیون شهری فیش پاورکن نر power con

کانکتور برق تلویزیون شهری فیش پاورکن نر power con
فروش پاور کن مووینگ پاور کن بیم
پاور کن دایت کس
به قیمت کارخونه
قیمت مناسب
قیمت پاور کن
پاورکن بیم و مووینگ
پاور کن نر
کانکتور برق تلویزیون شهری فیش پاورکن نر power con
بهترین کیفیت پاور کن نر
کانکتور برق تلویزیون شهری فیش پاورکن نر power con
قدرت پاور 20 amper
powercon 20a
powercon 20v
فروش عمده پاور کن
وارد کننده پاور کن
فروش مستقیم پاور کن نری
قیمت پاورکن: 19500 تومان
تلفن تماس86023260


کانکتور برق تلویزیون شهری فیش پاورکن نر power con
Power Television City Power Connector Power Con Controller
Selling power ups and driving power
PowerCent
To the price of the plant
The price is right
Power supply price
PowerPoint Bing and Moving
Male power generator
Power Television City Power Connector Power Con Controller
Best Quality Male Power
Power Television City Power Connector Power Con Controller
Power power 20 amper
powercon 20a
powercon 20v
Major Power Selling

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری

اجاره تلویزیون شهری HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 60.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 70.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

*توضیحات:
•    مدت اجاره بیش از یک روز شامل تخفیفات ویژه خواهد شد.
•    هزینه نصب راه اندازی و ایاب ذهاب و اپراطور بصورت رایگان انجام میشود.

لیست قیمت تلویزیون شهری
قیمت(تومان)    روشنایی    محیط    دات پیچ    عنوان
1.000.000         خارج    10    قرمز
1.200.000         خارج    10    رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)
1.300.000         خارج    10    سفید
2.900.000    7500    خارج    10    3in1
3.200.000    8000    خارج    10    SMD(3in1)
3.500.000    8000    خارج    10    RGB
3.800.000    8500    خارج    10    RGB
4.000.000    8000    خارج    8    SMD(3in1)
5.300.000    8000    خارج    6    SMD(3in1)
6.300.000    8000    خارج    5    SMD(3in1)
4.300.000    کابینت ثابت گرید A++    داخلی    4.9    SMD(3in1)
5.300.000    کابینت رنتال داخلی گرید A++    داخلی    4.9    SMD(3in1)
6.300.000    کابینت رنتال خارجی گرید A++    داخلی    4.9    SMD(3in1)
5.300.000                کابینت ثابت گرید A++    داخلی    3.9    SMD(3in1)
6.300.000    کابینت رنتال داخلی گرید A++    داخلی    3.9    SMD(3in1)
7.300.000    کابینت رنتال خارجی گرید A++    داخلی    3.9    SMD(3in1)
7.900.000    کابینت ثابت گرید A++    داخلی    3    SMD(3in1)
9.900.000    کابینت ثابت گرید A++    داخلی    2    SMD(3in1)
لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
*توضیحات:
1-قیمت فوق به تومان میباشد
2-قیمت فوق پایه می باشد در صورت متراژ بالا قیمت تغییر میکند.
3-در صورت هرگونه سوال با کارشناسان ما تماس بگیرید.
86023260
اجاره تلویزیون شهری HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 60.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 70.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

*توضیحات:
•    مدت اجاره بیش از یک روز شامل تخفیفات ویژه خواهد شد.
•    هزینه نصب راه اندازی و ایاب ذهاب و اپراطور بصورت رایگان انجام میشود.

قیمت دات پیچ 10 قرمز متری 1.000.000
قیمت دات پیچ 10 رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)متری 1.200.000
قیمت دات پیچ 10 سفید متری 1.300.000
قیمت دات پیچ 10 3in1  متری 2.900.000 روشنایی 7500
قیمت دات پیچ 10    SMD متری 3.200.000 روشنایی 8000
قیمت دات پیچ 10    RGB متری 3.500.000 روشنایی 8000
قیمت دات پیچ 10    RGB متری 3.800.000 روشنایی 8500
قیمت دات پیچ 8    SMD متری 4.000.000 روشنایی 8000
قیمت دات پیچ6     SMD متری 5.300.000 روشنایی 8000
قیمت دات پیچ 5      SMD متری 6.300.000 روشنایی 8000
قیمت دات پیچ 4.9    SMD متری 4.300.000 کابینت ثابت گرید A++
قیمت دات پیچ 4.9    SMD متری 5.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++
قیمت دات پیچ 4.9    SMD متری 6.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++
قیمت دات پیچ 3.9    SMD متری 5.300.000 کابینت ثابت گرید A++
قیمت دات پیچ 3.9    SMD متری 6.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++
قیمت دات پیچ 3.9    SMD متری 7.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++
قیمت دات پیچ 3    SMD متری 7.900.000
قیمت دات پیچ 2    SMD متری 9.900.000
لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری

اجاره تلویزیون شهری HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 60.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 70.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
دات پیچ
1.000.000
خارج
10
قرمز
1.200.000
خارج
10
رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)
1.300.000
خارج
لیست قیمت تلویزیون شهری
10
سفید
2.900.000
7500
خارج
10
3in1
3.200.000
8000
خارج
10
SMD(3in1)
3.500.000
8000
خارج
10
RGB
3.800.000
8500
خارج
10
RGB
4.000.000
8000
خارج
لیست قیمت تلویزیون شهری
8
SMD(3in1)
5.300.000
8000
خارج
6
SMD(3in1)
6.300.000
8000
خارج
5
SMD(3in1)
4.300.000
کابینت ثابت گرید A++
داخلی
4.9
SMD(3in1)
5.300.000
کابینت رنتال داخلی گرید A++
داخلی
4.9
SMD(3in1)
6.300.000
کابینت رنتال خارجی گرید A++
داخلی
4.9
SMD(3in1)
5.300.000
کابینت ثابت گرید A++
داخلی
لیست قیمت تلویزیون شهری
3.9
SMD(3in1)
6.300.000
کابینت رنتال داخلی گرید A++
داخلی
3.9
SMD(3in1)
7.300.000
کابینت رنتال خارجی گرید A++
داخلی
3.9
SMD(3in1)
7.900.000
کابینت ثابت گرید A++
داخلی
3
SMD(3in1)
9.900.000
کابینت ثابت گرید A++
داخلی
2
SMD(3in1)

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت تلویزیون شهری
لیست قیمت تلویزیون شهری
لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری

لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت تلویزیون شهری

قیمت(تومان) روشنایی محیط دات پیچ عنوان
1.000.000   خارج 10 قرمز
1.200.000   خارج 10 رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)
1.300.000   خارج 10 سفید
2.900.000 7500 خارج 10 3in1
3.200.000 8000 خارج 10 SMD(3in1)
3.500.000 8000 خارج 10 RGB
3.800.000 8500 خارج 10 RGB
4.000.000 8000 خارج 8 SMD(3in1)
5.300.000 8000 خارج 6 SMD(3in1)
6.300.000 8000 خارج 5 SMD(3in1)
4.300.000 کابینت ثابت گرید A++ داخلی 4.9 SMD(3in1)
5.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++ داخلی 4.9 SMD(3in1)
6.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++ داخلی 4.9 SMD(3in1)
5.300.000             کابینت ثابت گرید A++ داخلی 3.9 SMD(3in1)
6.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++ داخلی 3.9 SMD(3in1)
7.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++ داخلی 3.9 SMD(3in1)
7.900.000 کابینت ثابت گرید A++ داخلی 3 SMD(3in1)
9.900.000 کابینت ثابت گرید A++ داخلی 2 SMD(3in1)

 

*توضیحات:

1-قیمت فوق به تومان میباشد

2-قیمت فوق پایه می باشد در صورت متراژ بالا قیمت تغییر میکند.

3-در صورت هرگونه سوال با کارشناسان ما تماس بگیرید.

86023260

اجاره تلویزیون شهری  HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 60.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری  4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 70.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری  4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

*توضیحات:

  • مدت اجاره بیش از یک روز شامل تخفیفات ویژه خواهد شد.
  • هزینه نصب راه اندازی و ایاب ذهاب و اپراطور بصورت رایگان انجام میشود.

 

 

قیمت دات پیچ 10 قرمز متری 1.000.000

قیمت دات پیچ 10 رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)متری 1.200.000

قیمت دات پیچ 10 سفید متری 1.300.000

قیمت دات پیچ 10 3inمتری 2.900.000 روشنایی 7500

قیمت دات پیچ 10    SMD متری 3.200.000 روشنایی 8000

قیمت دات پیچ 10    RGB متری 3.500.000 روشنایی 8000

قیمت دات پیچ 10    RGB متری 3.800.000 روشنایی 8500

قیمت دات پیچ 8    SMD متری 4.000.000 روشنایی 8000

قیمت دات پیچ6     SMD متری 5.300.000 روشنایی 8000

قیمت دات پیچ 5      SMD متری 6.300.000 روشنایی 8000

قیمت دات پیچ 4.9    SMD متری 4.300.000 کابینت ثابت گرید A++

قیمت دات پیچ 4.9    SMD متری 5.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++

قیمت دات پیچ 4.9    SMD متری 6.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++

قیمت دات پیچ 3.9    SMD متری 5.300.000 کابینت ثابت گرید A++

قیمت دات پیچ 3.9    SMD متری 6.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++

قیمت دات پیچ 3.9    SMD متری 7.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++

قیمت دات پیچ 3    SMD متری 7.900.000

قیمت دات پیچ 2    SMD متری 9.900.000

 

 

اجاره تلویزیون شهری HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 60.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 70.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

 

لیست قیمت تلویزیون شهری

 

 

 

دات پیچ

1.000.000

خارج

10

قرمز

1.200.000

خارج

10

رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)

1.300.000

خارج

لیست قیمت تلویزیون شهری

10

سفید

2.900.000

7500

خارج

10

3in1

3.200.000

8000

خارج

10

SMD(3in1)

3.500.000

8000

خارج

10

RGB

3.800.000

8500

خارج

10

RGB

4.000.000

8000

خارج

لیست قیمت تلویزیون شهری

8

SMD(3in1)

5.300.000

8000

خارج

6

SMD(3in1)

6.300.000

8000

خارج

5

SMD(3in1)

4.300.000

کابینت ثابت گرید A++

داخلی

4.9

SMD(3in1)

5.300.000

کابینت رنتال داخلی گرید A++

داخلی

4.9

SMD(3in1)

6.300.000

کابینت رنتال خارجی گرید A++

داخلی

4.9

SMD(3in1)

5.300.000

            کابینت ثابت گرید A++

داخلی

لیست قیمت تلویزیون شهری

3.9

SMD(3in1)

6.300.000

کابینت رنتال داخلی گرید A++

داخلی

 3.9

SMD(3in1)

7.300.000

کابینت رنتال خارجی گرید A++

داخلی

3.9

SMD(3in1)

7.900.000

کابینت ثابت گرید A++

داخلی

3

SMD(3in1)

9.900.000

کابینت ثابت گرید A++

داخلی

2

SMD(3in1)

 

 

 

لیست قیمت تلویزیون شهری

 

 

 

لیست قیمت تلویزیون شهری

 

لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت تلویزیون شهری

بهترین کیفیت تلویزیون شهری دات پیچ 10

بهترین کیفیت تلویزیون شهری دات پیچ 10

 اگر از نظر طول عمر بخواهید نگاه کنید قطعا RGB p10 DIP بهترین را خواهد داد
اگر از نظر کیفیت تصویر بخواهید نیگاه کنید قطعا SMD P10 بهترین کیفیت تصویر را به شما میدهد.
761/5000

ITEM CR-OF10RS11
10mm و قطعنامه
چراغ پیکربندی SMD (5050)
چگالی پیکسل 10،000 نقطه / ㎡
روشنایی
قبل از کالیبراسیون
پس از کالیبراسیون
≦ 8000cd / ㎡
≦ 7500cd / ㎡
دمای رنگ 3200K ~ 10000K
زاویه دید افقی 120 درجه (60 ± درجه)
زاویه دید عمودی 60 درجه (+ 15 ° / -45 °)
12bit پردازش رنگ
12bit پردازش فعلی
نسبت کنتراست 2000: 1
نرخ فریم 50 / 60Hz قدرت
تازه کردن ≥3200Hz نرخ
طول عمر
کامل روشنایی سفید نیم

بهترین کیفیت تلویزیون شهری دات پیچ 10


میانگین
50000H
100000h
مصرف برق / کابینه
حداکثر
میانگین
550W / ㎡
200W / ㎡
وزن / کابینه (به جز ساختار) 16KG
منبع تغذیه AC100 / 240V 50 / 60Hz قدرت
دمای کار دما -20 ° C دمای + 40 ° C / ذخیره سازی -40 ° C 60 ° C
رطوبت
عملیاتی
ذخیره سازی
10-99٪
10-99٪
کابینه ابعاد
عرض
ارتفاع
ضخامت
دو 480mm
دو 480mm
137mm

حداکثر
میانگین
550W / ㎡
200W / ㎡
وزن / کابینه (به جز ساختار) 16KG
منبع تغذیه AC100 / 240V 50 / 60Hz قدرت
دمای کار دما -20 ° C دمای + 40 ° C / ذخیره سازی -40 ° C 60 ° C
رطوبت
عملیاتی
ذخیره سازی
10-99٪
10-99٪
کابینه ابعاد
عرض
ارتفاع
ضخامت

ذخیره سازی
10-99٪
10-99٪
کابینه ابعاد
عرض
ارتفاع
ضخامت

تلویزیون هایled – پیشرفت سریع تکنولوژی

تلویزیون هایled
تلویزیون هایled – پیشرفت سریع تکنولوژیh تلویزیون هایledتلویزیون هایled ولین چیزی که درباره تلویزیو باید بدانیم این است که تلویزیون های led همان lcd های گران قیمت است لویزیون هایled
که مبتنی بر نور پس زمینه فانتزی می باشد ،

البته این ویژگی بسیارپیچیده تر از آن است که در ledدیده شود

.نمایشگر های ledدر کل تکنولوژی خیلی جدیدی نیستند بلکه یک تغییر بر روی صفحه نمایش lcdمی باشد
تلویزیون هایled

با قابلیت نور پس زمینه از نوع فلورسنت بنابراین صفحه نمایشگر ledباعث حیرت بسیاری که هنوز lcdداشتند شد
و آن فقط بخشی از تکامل و بهبود در تکنولوژی lcdموجود است.

ledاز زمان اختراع اولیه خود به یک تکنولوژی روشنایی محوری با طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی تبدیل شده است .
ledها در بسیاری از برنامه های کاربردی متنوع از جمله ساعت ،
تلویزیون هایled
ماشین حساب،کنترل از راه دور و چراغ های راهنما و به عنوان نور پس زمینه بسیاری از گجت ها و
وسایل خانگی مورد استفاده قرار گرفته

.این تکنولوژی
با سرعت زیاد در حال پیشرفت بوده و اپلیکیشن های جدید برای بهروری در روشنایی led ها رو به افزایش است

البته این ویژگی بسیارپیچیده تر از آن است که در ledدیده شود

.نمایشگر های ledدر کل تکنولوژی خیلی جدیدی نیستند بلکه یک تغییر بر روی صفحه نمایش lcdمی باشد

با قابلیت نور پس زمینه از نوع فلورسنت بنابراین صفحه نمایشگر ledباعث حیرت بسیاری که هنوز lcdداشتند شد
و آن فقط بخشی از تکامل و بهبود در تکنولوژی lcdموجود است.

ledاز زمان اختراع اولیه خود به یک تکنولوژی روشنایی محوری با طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی تبدیل شده است .
ledها در بسیاری از برنامه های کاربردی متنوع از جمله ساعت ،

ماشین حساب،کنترل از راه دور و چراغ های راهنما و به عنوان نور پس زمینه بسیاری از گجت ها و
وسایل خانگی مورد استفاده قرار گرفته

البته این ویژگی بسیارپیچیده تر از آن است که در ledدیده شود

.نمایشگر های ledدر کل تکنولوژی خیلی جدیدی نیستند بلکه یک تغییر بر روی صفحه نمایش lcdمی باشد

با قابلیت نور پس زمینه از نوع فلورسنت بنابراین صفحه نمایشگر ledباعث حیرت بسیاری که هنوز lcdداشتند شد
و آن فقط بخشی از تکامل و بهبود در تکنولوژی lcdموجود است.

ledاز زمان اختراع اولیه خود به یک تکنولوژی روشنایی محوری با طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی تبدیل شده است .
ledها در بسیاری از برنامه های کاربردی متنوع از جمله ساعت ،

ماشین حساب،کنترل از راه دور و چراغ های راهنما و به عنوان نور پس زمینه بسیاری از گجت ها و
وسایل خانگی مورد استفاده قرار گرفته

تولید کننده انواع تلویزیون شهری