بایگانی برچسب: s

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری

اجاره تلویزیون شهری HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 60.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 70.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

*توضیحات:
•    مدت اجاره بیش از یک روز شامل تخفیفات ویژه خواهد شد.
•    هزینه نصب راه اندازی و ایاب ذهاب و اپراطور بصورت رایگان انجام میشود.

لیست قیمت تلویزیون شهری
قیمت(تومان)    روشنایی    محیط    دات پیچ    عنوان
1.000.000         خارج    10    قرمز
1.200.000         خارج    10    رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)
1.300.000         خارج    10    سفید
2.900.000    7500    خارج    10    3in1
3.200.000    8000    خارج    10    SMD(3in1)
3.500.000    8000    خارج    10    RGB
3.800.000    8500    خارج    10    RGB
4.000.000    8000    خارج    8    SMD(3in1)
5.300.000    8000    خارج    6    SMD(3in1)
6.300.000    8000    خارج    5    SMD(3in1)
4.300.000    کابینت ثابت گرید A++    داخلی    4.9    SMD(3in1)
5.300.000    کابینت رنتال داخلی گرید A++    داخلی    4.9    SMD(3in1)
6.300.000    کابینت رنتال خارجی گرید A++    داخلی    4.9    SMD(3in1)
5.300.000                کابینت ثابت گرید A++    داخلی    3.9    SMD(3in1)
6.300.000    کابینت رنتال داخلی گرید A++    داخلی    3.9    SMD(3in1)
7.300.000    کابینت رنتال خارجی گرید A++    داخلی    3.9    SMD(3in1)
7.900.000    کابینت ثابت گرید A++    داخلی    3    SMD(3in1)
9.900.000    کابینت ثابت گرید A++    داخلی    2    SMD(3in1)
لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
*توضیحات:
1-قیمت فوق به تومان میباشد
2-قیمت فوق پایه می باشد در صورت متراژ بالا قیمت تغییر میکند.
3-در صورت هرگونه سوال با کارشناسان ما تماس بگیرید.
86023260
اجاره تلویزیون شهری HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 60.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 70.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

*توضیحات:
•    مدت اجاره بیش از یک روز شامل تخفیفات ویژه خواهد شد.
•    هزینه نصب راه اندازی و ایاب ذهاب و اپراطور بصورت رایگان انجام میشود.

قیمت دات پیچ 10 قرمز متری 1.000.000
قیمت دات پیچ 10 رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)متری 1.200.000
قیمت دات پیچ 10 سفید متری 1.300.000
قیمت دات پیچ 10 3in1  متری 2.900.000 روشنایی 7500
قیمت دات پیچ 10    SMD متری 3.200.000 روشنایی 8000
قیمت دات پیچ 10    RGB متری 3.500.000 روشنایی 8000
قیمت دات پیچ 10    RGB متری 3.800.000 روشنایی 8500
قیمت دات پیچ 8    SMD متری 4.000.000 روشنایی 8000
قیمت دات پیچ6     SMD متری 5.300.000 روشنایی 8000
قیمت دات پیچ 5      SMD متری 6.300.000 روشنایی 8000
قیمت دات پیچ 4.9    SMD متری 4.300.000 کابینت ثابت گرید A++
قیمت دات پیچ 4.9    SMD متری 5.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++
قیمت دات پیچ 4.9    SMD متری 6.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++
قیمت دات پیچ 3.9    SMD متری 5.300.000 کابینت ثابت گرید A++
قیمت دات پیچ 3.9    SMD متری 6.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++
قیمت دات پیچ 3.9    SMD متری 7.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++
قیمت دات پیچ 3    SMD متری 7.900.000
قیمت دات پیچ 2    SMD متری 9.900.000
لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری

اجاره تلویزیون شهری HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 60.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 70.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
دات پیچ
1.000.000
خارج
10
قرمز
1.200.000
خارج
10
رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)
1.300.000
خارج
لیست قیمت تلویزیون شهری
10
سفید
2.900.000
7500
خارج
10
3in1
3.200.000
8000
خارج
10
SMD(3in1)
3.500.000
8000
خارج
10
RGB
3.800.000
8500
خارج
10
RGB
4.000.000
8000
خارج
لیست قیمت تلویزیون شهری
8
SMD(3in1)
5.300.000
8000
خارج
6
SMD(3in1)
6.300.000
8000
خارج
5
SMD(3in1)
4.300.000
کابینت ثابت گرید A++
داخلی
4.9
SMD(3in1)
5.300.000
کابینت رنتال داخلی گرید A++
داخلی
4.9
SMD(3in1)
6.300.000
کابینت رنتال خارجی گرید A++
داخلی
4.9
SMD(3in1)
5.300.000
کابینت ثابت گرید A++
داخلی
لیست قیمت تلویزیون شهری
3.9
SMD(3in1)
6.300.000
کابینت رنتال داخلی گرید A++
داخلی
3.9
SMD(3in1)
7.300.000
کابینت رنتال خارجی گرید A++
داخلی
3.9
SMD(3in1)
7.900.000
کابینت ثابت گرید A++
داخلی
3
SMD(3in1)
9.900.000
کابینت ثابت گرید A++
داخلی
2
SMD(3in1)

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت تلویزیون شهری
لیست قیمت تلویزیون شهری
لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری

لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت تلویزیون شهری

قیمت(تومان) روشنایی محیط دات پیچ عنوان
1.000.000   خارج 10 قرمز
1.200.000   خارج 10 رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)
1.300.000   خارج 10 سفید
2.900.000 7500 خارج 10 3in1
3.200.000 8000 خارج 10 SMD(3in1)
3.500.000 8000 خارج 10 RGB
3.800.000 8500 خارج 10 RGB
4.000.000 8000 خارج 8 SMD(3in1)
5.300.000 8000 خارج 6 SMD(3in1)
6.300.000 8000 خارج 5 SMD(3in1)
4.300.000 کابینت ثابت گرید A++ داخلی 4.9 SMD(3in1)
5.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++ داخلی 4.9 SMD(3in1)
6.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++ داخلی 4.9 SMD(3in1)
5.300.000             کابینت ثابت گرید A++ داخلی 3.9 SMD(3in1)
6.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++ داخلی 3.9 SMD(3in1)
7.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++ داخلی 3.9 SMD(3in1)
7.900.000 کابینت ثابت گرید A++ داخلی 3 SMD(3in1)
9.900.000 کابینت ثابت گرید A++ داخلی 2 SMD(3in1)

 

*توضیحات:

1-قیمت فوق به تومان میباشد

2-قیمت فوق پایه می باشد در صورت متراژ بالا قیمت تغییر میکند.

3-در صورت هرگونه سوال با کارشناسان ما تماس بگیرید.

86023260

اجاره تلویزیون شهری  HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 60.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری  4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 70.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری  4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

*توضیحات:

  • مدت اجاره بیش از یک روز شامل تخفیفات ویژه خواهد شد.
  • هزینه نصب راه اندازی و ایاب ذهاب و اپراطور بصورت رایگان انجام میشود.

 

 

قیمت دات پیچ 10 قرمز متری 1.000.000

قیمت دات پیچ 10 رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)متری 1.200.000

قیمت دات پیچ 10 سفید متری 1.300.000

قیمت دات پیچ 10 3inمتری 2.900.000 روشنایی 7500

قیمت دات پیچ 10    SMD متری 3.200.000 روشنایی 8000

قیمت دات پیچ 10    RGB متری 3.500.000 روشنایی 8000

قیمت دات پیچ 10    RGB متری 3.800.000 روشنایی 8500

قیمت دات پیچ 8    SMD متری 4.000.000 روشنایی 8000

قیمت دات پیچ6     SMD متری 5.300.000 روشنایی 8000

قیمت دات پیچ 5      SMD متری 6.300.000 روشنایی 8000

قیمت دات پیچ 4.9    SMD متری 4.300.000 کابینت ثابت گرید A++

قیمت دات پیچ 4.9    SMD متری 5.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++

قیمت دات پیچ 4.9    SMD متری 6.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++

قیمت دات پیچ 3.9    SMD متری 5.300.000 کابینت ثابت گرید A++

قیمت دات پیچ 3.9    SMD متری 6.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++

قیمت دات پیچ 3.9    SMD متری 7.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++

قیمت دات پیچ 3    SMD متری 7.900.000

قیمت دات پیچ 2    SMD متری 9.900.000

 

 

اجاره تلویزیون شهری HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 60.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 70.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

 

لیست قیمت تلویزیون شهری

 

 

 

دات پیچ

1.000.000

خارج

10

قرمز

1.200.000

خارج

10

رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)

1.300.000

خارج

لیست قیمت تلویزیون شهری

10

سفید

2.900.000

7500

خارج

10

3in1

3.200.000

8000

خارج

10

SMD(3in1)

3.500.000

8000

خارج

10

RGB

3.800.000

8500

خارج

10

RGB

4.000.000

8000

خارج

لیست قیمت تلویزیون شهری

8

SMD(3in1)

5.300.000

8000

خارج

6

SMD(3in1)

6.300.000

8000

خارج

5

SMD(3in1)

4.300.000

کابینت ثابت گرید A++

داخلی

4.9

SMD(3in1)

5.300.000

کابینت رنتال داخلی گرید A++

داخلی

4.9

SMD(3in1)

6.300.000

کابینت رنتال خارجی گرید A++

داخلی

4.9

SMD(3in1)

5.300.000

            کابینت ثابت گرید A++

داخلی

لیست قیمت تلویزیون شهری

3.9

SMD(3in1)

6.300.000

کابینت رنتال داخلی گرید A++

داخلی

 3.9

SMD(3in1)

7.300.000

کابینت رنتال خارجی گرید A++

داخلی

3.9

SMD(3in1)

7.900.000

کابینت ثابت گرید A++

داخلی

3

SMD(3in1)

9.900.000

کابینت ثابت گرید A++

داخلی

2

SMD(3in1)

 

 

 

لیست قیمت تلویزیون شهری

 

 

 

لیست قیمت تلویزیون شهری

 

لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت تلویزیون شهری